Jaipur Collection

SKU:
jaipur collection
Jaipur Brush Holder
Size: 3"L x 3"W x 4.5"H

Jaipur Box Set 3 Rct
Size: 12.5"L x 7.5"W x 5"H

Jaipur Box Set 2 Swr
Size: 8.5"L x 4.5"W x 5"H

Jaipur Box Set 3 Tpr
Size: 11"L x 6.5"W x 5"H

Jaipur Tissue Box
Size: 5.5"L x 5.5"W x 6"H

Jaipur Large Tray
Size: 14"L x 10"W x 1.5"H

Jaipur Medium Tray
Size: 11"L x 6"W x 1.5"H

Jaipur Open Tray
Size: 12"L x 7.5"W x 1.5"H

Jaipur Wastebasket
Size: 8"L x 8"W x 11"H

Jaipur Wastebasket
Size: 10"L x 8"W x 11"H